Dagvatten

Till alla medlemmar i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Det har varit en blöt höst!

Säkerställ att inte något dagvatten går ner i ditt kommunala avlopp!!!

Från att tidigare ha betalat för samma avloppsvolym som vi fått volym levererat vatten från Vara Kommun är det från den 1 november 2019 en annan avräkningsrutin.

Vi betalar nu vattnet separat med det antal kubikmeter som levererats av kommunen. Avloppet mäts nu separat och vi betalar då för levererad volym till kommunen.

Logiskt sett bör detta innebära att volymen avlopp är mindre än volymen levererat vatten då en viss mindre förbrukning inte hamnar i avloppet.

Vid mätning efter den första månaden visar dock att avloppsvolymen överstiger den levererade vattenvolymen.

Vi misstänker därför att det kommer in dagvatten i det kommunala avloppet. Detta kan bero på ledning mellan hus och pumpbrunn inte är helt tät eller att något dagvattenavlopp är anslutet.

Vi ber er alla säkerställa att det inte finns någon risk hos er att dagvatten kommer in i ledningen som är kopplad till pumpbrunnen. Om ni misstänker det ber vi er åtgärda detta omgående.

Om dagvatten kommer in i systemet medför det att vi får betala för en högre volym till kommunen. Detta är onödiga kostnader som direkt drabbar oss alla. Dessutom utsätts er pump för extra påfrestning vilket kan orsaka förslitning och förtida utbyte som direkt drabbar er.

Vi vill samtidigt önska alla en fin jul

Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Styrelsen

Ny redovisningsbyrå

Föreningen har ny redovisningsbyrå från 1 juli 2018: Wilhelmssons redovisningsbyrå.

För er som får faktura via e-post så kommer nästa faktura från wilhelmsson@telia.com.

Ett stort tack till Anette på Sagesse för de gångna åren!

Stämning Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Resultat av den stämning som riktats mot Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening av Kerstin Baldwin Sterner och som behandlades vid Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2017 10 04.

De ursprungliga yrkandena att undanröja samfällighetens beslut gällande drift- och underhållskostnaderna för medlemmarna , alternativt att upphäva nuvarande samfällighet drogs tillbaka av kärandes ombud Anton Sterner och Ingvar Johansson.

Rättens ordförande, rådman Ulf Klerfalk, visade också på  Lantmäteriprotokollet  där gällande fördelningsprincip förklaras och därmed är fastställd att gälla.

Ett förändrat yrkande togs då upp av käranden som menade att Debiteringslängden inte följde uppsatta krav.

Sven-Åke Brink, som företrädde samfälligheten tillsammans med Mathias Ryngefors och Margareta Henricsson, redogjorde då för formen för Debiteringslängden vilket överensstämmer med de krav som finns. Vidare redogjordes för rutinen vid föreningsstämman och att Debiteringslängden legat framme och också signerats av justeringsmännen.

Rättens ordförande inleder förlikningsdiskussioner med parterna var för sig varefter Anton Sterner meddelar att Kerstin Baldwin Sterner återkallar sin talan samt begär att målet avskrivs från vidare handläggning. Sven-Åke Brink uppger att samfällighetsföreningen inte har något att erinra därav.

Slutligt beslut:

Mark- och miljödomstolen skriver av målet från vidare handläggning

Vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader

Beslut kan överklagas senast 24 oktober 2017.

Något överklagande har inte skett.

Den fastställda fördelningsprincipen är därmed legalt prövad och styrelsen tackar för det massiva stöd som vi fått i vår strävan att följa och verkställa de beslut som gjorts under projektets gång.

Vår förhoppning är därmed att denna fråga är utagerad i framtida föreningsstämmor.

 

Styrelsen Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Vattenläckage

Det verkar tyvärr som att det finns något läckage i vårt vattensystem.

Antalet kubikmeter vatten vi köper från Vara Kommun är högre än den samlade förbrukning som vi uppmäter på era mätare.

Om det är i föreningens nät eller det som finns på respektive tomt mellan anslutning och vattenmätare är inte möjligt att se. Föreningens nät provtrycktes ju dock före idrifttagande utan några uppmätta läckage.

Vi ber er därför vara extra observanta ifall ni upplevt att det är blött på platser där det inte bör eller brukar vara blött.

Meddela detta i så fall till någon i styrelsen eller kontakta Sven-Åke Brink 0708 271847.

 

Stämning till Mark och Miljödomstolen

Samfälligheten har blivit stämd till Mark- och miljödomstolen.

Kerstin Baldwin Sterner har via sitt ombud Ingvar Johansson överklagat Föreningsstämmans beslut att avslå de motioner som presenterades vid denna. 

Motionerna rör drift och underhållskostnadernas fördelning på medlemmarna. Motionären anför att de strider mot anläggningslagen och att brott även skett mot samfällighetens  stadgar. 

Styrelsen visade på Föreningsstämman att den fördelning som görs ligger helt i linje med vad som respektive medlem överenskommit vid inträde i samfälligheten. Det klarläggs också i protokollet från Lantmäteriförrättningen då samfällighetsföreningen bildades 2013 02 27. 

Styrelsens yrkande fick också stöd på  Föreningsstämman då motionen avslogs. 

Vi är nu instämda till Mark- och miljödomstolen där ärendet kommer att avgöras under hösten.

STYRELSEN