Förläng livstiden på din avloppspump?

Vår anläggning har nu varit i drift i ca 2år. Hittills har allt fungerat tillfredsställande.

Alltjänst Lidköping servar regelbundet den gemensamma anläggningen.

Även om pumparna är mycket driftsäkra kan det vara bra att serva den egna pumpen för:

  • Kontroll av att pumpen blivit installerad enligt instruktionen
  • Kontroll av vad du råkat spola ner
  • Rengöring pumpen bland annat från fett
  • Kontroll av pumpens kondition
  • Kontroll av larmfunktionen
  • Bedömning av hur ofta du behöver göra service i fortsättningen

Se fliken ”Så här sköter du din avloppsbrunn” på www.varaslattensva.se

 

KÖLDSÄKRA ERA PUMPBRUNNAR

För att säkerställa driften och undvika stopp i form av frysning av ventil och utloppsrör SKALL den isolerskiva som finns tryckas ner mot botten av den öppna delen av pumpbrunnen och vila mot utloppsröret. Finns beskrivet i Monteringsanvisning_SE som medföljde brunnen.

Blir det stopp finns risk för skador på pumpen och därmed reparationer som kostar pengar.

Om problem ändå uppstår, kontakta ALLTJÄNST LIDKÖPING, Edvard Appelman tel 0702 258369

 

 

 

 

Anslut snarast

Till

Dig som ännu inte anslutit Din avloppspump

ANSLUT SNARAST!

Vårt vatten- och avloppssystem är klart för inkoppling sedan 8 månader. Många är inkopplade men det är ännu ett antal som inte är klara.

Detta orsakar problem i vårt avloppssystem. Systemet är dimensionerat för inkoppling av samtliga medlemsfastigheter. Om alla inte anslutit sig blir flödet i vissa sträckor för litet, vilket orsakar sedimentering och stopp.

Ett än större problem kan drabba de som är sena med anslutning. En ej utnyttjad ledning riskerar att proppas igen. Vid anslutning orkar kanske inte din pump trycka iväg avloppsvattnet och fastigheten står utan avlopp.

Stoppen förorsakar felsökning och uppgrävning med stora kostnader som följd. Alla eventuella extra kostnader vid problem som uppstår till följd av ej inkopplade avloppspumpar kommer att belasta fastighetsägaren direkt för de pumpar som ej är inkopplade senast den 31 juli 2015.

Vi ber Er också rapporterat in ert vattenmätarnummer snarast efter inkoppling. Detta kan göras på hemsidan http://www.varaslattensva.se/ under ’Rapport om inkoppling’. Numret behövs för att kunna avläsa vattenmätaren.

Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening