Vattenläckage

Det verkar tyvärr som att det finns något läckage i vårt vattensystem.

Antalet kubikmeter vatten vi köper från Vara Kommun är högre än den samlade förbrukning som vi uppmäter på era mätare.

Om det är i föreningens nät eller det som finns på respektive tomt mellan anslutning och vattenmätare är inte möjligt att se. Föreningens nät provtrycktes ju dock före idrifttagande utan några uppmätta läckage.

Vi ber er därför vara extra observanta ifall ni upplevt att det är blött på platser där det inte bör eller brukar vara blött.

Meddela detta i så fall till någon i styrelsen eller kontakta Sven-Åke Brink 0708 271847.

 

Stämning till Mark och Miljödomstolen

Samfälligheten har blivit stämd till Mark- och miljödomstolen.

Kerstin Baldwin Sterner har via sitt ombud Ingvar Johansson överklagat Föreningsstämmans beslut att avslå de motioner som presenterades vid denna. 

Motionerna rör drift och underhållskostnadernas fördelning på medlemmarna. Motionären anför att de strider mot anläggningslagen och att brott även skett mot samfällighetens  stadgar. 

Styrelsen visade på Föreningsstämman att den fördelning som görs ligger helt i linje med vad som respektive medlem överenskommit vid inträde i samfälligheten. Det klarläggs också i protokollet från Lantmäteriförrättningen då samfällighetsföreningen bildades 2013 02 27. 

Styrelsens yrkande fick också stöd på  Föreningsstämman då motionen avslogs. 

Vi är nu instämda till Mark- och miljödomstolen där ärendet kommer att avgöras under hösten.

STYRELSEN

Förläng livstiden på din avloppspump?

Vår anläggning har nu varit i drift i ca 2år. Hittills har allt fungerat tillfredsställande.

Alltjänst Lidköping servar regelbundet den gemensamma anläggningen.

Även om pumparna är mycket driftsäkra kan det vara bra att serva den egna pumpen för:

  • Kontroll av att pumpen blivit installerad enligt instruktionen
  • Kontroll av vad du råkat spola ner
  • Rengöring pumpen bland annat från fett
  • Kontroll av pumpens kondition
  • Kontroll av larmfunktionen
  • Bedömning av hur ofta du behöver göra service i fortsättningen

Se fliken ”Så här sköter du din avloppsbrunn” på www.varaslattensva.se