Stämning Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Resultat av den stämning som riktats mot Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening av Kerstin Baldwin Sterner och som behandlades vid Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2017 10 04.

De ursprungliga yrkandena att undanröja samfällighetens beslut gällande drift- och underhållskostnaderna för medlemmarna , alternativt att upphäva nuvarande samfällighet drogs tillbaka av kärandes ombud Anton Sterner och Ingvar Johansson.

Rättens ordförande, rådman Ulf Klerfalk, visade också på  Lantmäteriprotokollet  där gällande fördelningsprincip förklaras och därmed är fastställd att gälla.

Ett förändrat yrkande togs då upp av käranden som menade att Debiteringslängden inte följde uppsatta krav.

Sven-Åke Brink, som företrädde samfälligheten tillsammans med Mathias Ryngefors och Margareta Henricsson, redogjorde då för formen för Debiteringslängden vilket överensstämmer med de krav som finns. Vidare redogjordes för rutinen vid föreningsstämman och att Debiteringslängden legat framme och också signerats av justeringsmännen.

Rättens ordförande inleder förlikningsdiskussioner med parterna var för sig varefter Anton Sterner meddelar att Kerstin Baldwin Sterner återkallar sin talan samt begär att målet avskrivs från vidare handläggning. Sven-Åke Brink uppger att samfällighetsföreningen inte har något att erinra därav.

Slutligt beslut:

Mark- och miljödomstolen skriver av målet från vidare handläggning

Vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader

Beslut kan överklagas senast 24 oktober 2017.

Något överklagande har inte skett.

Den fastställda fördelningsprincipen är därmed legalt prövad och styrelsen tackar för det massiva stöd som vi fått i vår strävan att följa och verkställa de beslut som gjorts under projektets gång.

Vår förhoppning är därmed att denna fråga är utagerad i framtida föreningsstämmor.

 

Styrelsen Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening