Ny redovisningsbyrå

Föreningen har ny redovisningsbyrå från 1 juli 2018: Wilhelmssons redovisningsbyrå.

För er som får faktura via e-post så kommer nästa faktura från wilhelmsson@telia.com.

Ett stort tack till Anette på Sagesse för de gångna åren!

VARNING

En av föreningens medlemmar har blivit uppringd av en person som påstått att det är något fel med vatten och avloppet och att man behöver få tillträde till huset. Detta är inget som föreningen känner till. Blir det problem meddelar föreningen det på denna hemsida.

Felanmälan av det egna avloppet görs till Alltjänst Lidköping(dygnet runt) eller till din egen rörmontör.

 

Stämning Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Resultat av den stämning som riktats mot Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening av Kerstin Baldwin Sterner och som behandlades vid Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2017 10 04.

De ursprungliga yrkandena att undanröja samfällighetens beslut gällande drift- och underhållskostnaderna för medlemmarna , alternativt att upphäva nuvarande samfällighet drogs tillbaka av kärandes ombud Anton Sterner och Ingvar Johansson.

Rättens ordförande, rådman Ulf Klerfalk, visade också på  Lantmäteriprotokollet  där gällande fördelningsprincip förklaras och därmed är fastställd att gälla.

Ett förändrat yrkande togs då upp av käranden som menade att Debiteringslängden inte följde uppsatta krav.

Sven-Åke Brink, som företrädde samfälligheten tillsammans med Mathias Ryngefors och Margareta Henricsson, redogjorde då för formen för Debiteringslängden vilket överensstämmer med de krav som finns. Vidare redogjordes för rutinen vid föreningsstämman och att Debiteringslängden legat framme och också signerats av justeringsmännen.

Rättens ordförande inleder förlikningsdiskussioner med parterna var för sig varefter Anton Sterner meddelar att Kerstin Baldwin Sterner återkallar sin talan samt begär att målet avskrivs från vidare handläggning. Sven-Åke Brink uppger att samfällighetsföreningen inte har något att erinra därav.

Slutligt beslut:

Mark- och miljödomstolen skriver av målet från vidare handläggning

Vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader

Beslut kan överklagas senast 24 oktober 2017.

Något överklagande har inte skett.

Den fastställda fördelningsprincipen är därmed legalt prövad och styrelsen tackar för det massiva stöd som vi fått i vår strävan att följa och verkställa de beslut som gjorts under projektets gång.

Vår förhoppning är därmed att denna fråga är utagerad i framtida föreningsstämmor.

 

Styrelsen Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Vattenläckage

Det verkar tyvärr som att det finns något läckage i vårt vattensystem.

Antalet kubikmeter vatten vi köper från Vara Kommun är högre än den samlade förbrukning som vi uppmäter på era mätare.

Om det är i föreningens nät eller det som finns på respektive tomt mellan anslutning och vattenmätare är inte möjligt att se. Föreningens nät provtrycktes ju dock före idrifttagande utan några uppmätta läckage.

Vi ber er därför vara extra observanta ifall ni upplevt att det är blött på platser där det inte bör eller brukar vara blött.

Meddela detta i så fall till någon i styrelsen eller kontakta Sven-Åke Brink 0708 271847.

 

Stämning till Mark och Miljödomstolen

Samfälligheten har blivit stämd till Mark- och miljödomstolen.

Kerstin Baldwin Sterner har via sitt ombud Ingvar Johansson överklagat Föreningsstämmans beslut att avslå de motioner som presenterades vid denna. 

Motionerna rör drift och underhållskostnadernas fördelning på medlemmarna. Motionären anför att de strider mot anläggningslagen och att brott även skett mot samfällighetens  stadgar. 

Styrelsen visade på Föreningsstämman att den fördelning som görs ligger helt i linje med vad som respektive medlem överenskommit vid inträde i samfälligheten. Det klarläggs också i protokollet från Lantmäteriförrättningen då samfällighetsföreningen bildades 2013 02 27. 

Styrelsens yrkande fick också stöd på  Föreningsstämman då motionen avslogs. 

Vi är nu instämda till Mark- och miljödomstolen där ärendet kommer att avgöras under hösten.

STYRELSEN