Nu är det klart att koppla på vattnet och avloppet!

Till alla medlemmar i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Vår anläggning för vatten och avlopp är nu klar. Det innebär att du som medlem kan koppla på såväl vatten som avlopp och öppna ventilerna vid din tomtgräns och du har tillgång till kommunalt vatten och kommunalt avlopp via vårt föreningsnät.

Det känns fantastiskt att vi efter år av planering och grävning nu äntligen har kommit till den punkt då vi kan starta upp vår anläggning som utan tvekan är ett lyft för vår landsbygd.

Arbetet fortsätter nu med att kvalitetssäkra anläggningens drift och underhåll både praktiskt och administrativt. Slutbesiktning kommer att ske inom kort och vi räknar med en slutgiltig lantmäteriförrättning i februari/mars 2015.

VIKTIGT!!!  Information inför anslutningen till föreningens VA-nät

ATT TÄNKA PÅ!!!

Följande information/riktlinjer har särskilt påpekats av vår projektör Skandinavisk Kommunalteknik AB

KOPPLA IN Det är fördelaktigt att systemet belastas så fort som möjligt med så många medlemmar som möjligt. Detta för att undvika otjänligt dricksvatten och tryckavlopp som slammar igen. Oanvända serviceledningar bör regelbundet underhållspolas till dess att anslutning sker.

MONTERING Vid montering och av pumpbrunn och driftsättning av densamma, följ noga anvisningarna i broschyren ”Montering och drift LSP2000E/Ex” vilken medföljer brunn/pumpleveranser. Den finns även att ladda ner från vår hemsida.

Installation av pumpstation och vattenmätare enligt medföljande anvisningar.

ANSLUTNING av avlopp kan inte ske separat utan måste göras i samband med att vatten kopplas in och att därmed också vattenmätare finns på plats. Eget vatten eller dagvatten får inte släppas in i föreningens avlopp!
Ska eget vatten användas måste anläggningen kompletteras med en vattenmätare från Vara kommun. Detta är ett krav från kommunen. Kontakta någon i styrelsen.
SPOLNING Vid anslutning bör ledningsvolymen i serviceledningarna omsättas en gång med spolning.
RENSA ev silar i vattenkranar och toaletter. Smuts, flagor etc kommer ofta från befintligt ledningssystem i fastigheten. Detta kan behöva upprepas flera gånger under första tiden efter inkopplingen.

OBSERVERA att vattentrycket kommer att vara som mest 7 bar för delar av systemet. Detta tryck är antagligen högre än det som varit när man har enskilt vatten. Håll koll på ledningar kranar etc.
Önskas lägre tryck kan en tryckreduceringsventil installeras vid vattenmätaren. Detta ombesörjes av respektive fastighetsägare som vill ha lägre tryck.

DRIFTEN av pumpstationen ska utföras enligt medföljande anvisningar. Man får inte spola ner ovidkommande föremål i avloppet och vid larm skall man vidtaga åtgärder enligt anvisningen.

RAPPORTERA till föreningen via www.varaslattensva.se under fliken ”Rapport om inkoppling”. Där anger man också beräknad förbrukning av vatten.