Dagvatten in i vårt avloppssystem

För att försöka komma tillrätta med det dagvatten som kommer in i vårt avloppsystem kommer vi i styrelsen att läsa av pumptid på samtliga avloppspumpar under vecka 10-12, den 2 till 22 mars.

Detta innebär att någon av oss kommer att besöka er och lyfta på brunnslocket och läsa av den aktuella pumptiden på displayen. Då avläsningen sker larmar pumpen ett kort tag. Detta återgår dock utan att något behöver åtgärdas.

Vi kommer inte att föravisera besöket på annat sätt än med denna skrivelse.

Är ni hemma vid avläsningen är det naturligtvis bra om ni kan vara med, men det är inget krav.

Har ni låst avloppsbrunnen är vi tacksamma om ni har den upplåst den aktuella tiden.

Vi jämför sedan den aktuella pumptiden med aktuell vattenförbrukning och kan då få en klar indikation på om det kommer in dagvatten i systemet.

Vi kommer att kontakta de som blir berörda.

De brister som finns måste då åtgärdas omgående.

Vi har i nuläget väsentliga kostnader för den extra avloppsmängd som vi levererar till Vara Kommun till följd av inflöde av dagvatten.

Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Styrelsen

AKUT MEDDELANDE

Det myckna regnandet på senare tid och inte minst sista dygnet har visat på att det finns ett stort inflöde av dagvatten/regnvatten i vårt system.

Detta innebär att mängden avloppsvatten ökar i våra pumpstationer så att pumparna går oavbrutet och att det dessutom bräddar över.

Utöver påfrestningar på pumparna innebär detta att vi också belastar avloppsanlägggningen i Vara med dagvatten vilket vi också får betala för. Detta drabbar alla medlemmar i samfälligheten.

Vi ber er omgående kolla er installation fram till pumpbrunnen på tomten så att det inte finns inflöde av vatten där. Eller står pumpbrunnen så att ytvatten rinner in i den?

Ett sätt att kontrollera om er avloppsmängd matchar det vatten ni tar in är att jämföra total vattenförbrukning på er vattenmätare med pumptiden på er avloppspump. Gör så här:

Läs av vattenmätaren, antal kbm. 

Läs av timmarna på pumpbrunnens display genom att trycka ner knappen på ovansidan. Då visas timmar i fönster vänster kant. OBS en decimal.

Dividera antalet kbm med antalet timmar. Det bör hamna i intervallet 2-3 kbm per pumptimme.

Är det förhållandet lägre än 2 tyder detta på att det pumpat mer vatten än vad som kommit via vattenmätaren. Detta i sin tur beror troligen på att dagvatten går in i systemet före pumpbrunnen.

Möjliga orsaker;

  • Gammal otät ledning från husets avlopp till pumpbrunn
  • Dagvatten påkopplat på ledning från hus till pumpbrunn
  • Läckage pga brott på ledningen från hus till pumpbrunn
  • Sättningar i marken som orsakar läckage in i systemet
  • Ytvatten rinner in i pumpbrunnen
  • Kan finnas ytterligare

Om ni misstänker oönskat inflöde kontakta gärna den entreprenör som gjorde er installation på tomten för att klarlägga vad som kan gått fel.

Det är viktigt att alla kontrollerar sina anläggningar så att vi har kontroll på vad vi skickar iväg till Kommunens avloppssystem.

Har ni frågetecken kan ni kontakta Sven-Åke Brink 0708 271847

Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Styrelsen

Här kan du läsa mer om hur du läser av

vattenmätaren

avloppspumpens drifttid se bilden på apparatlådan i slutet av broschyren