Dagvatten

Till alla medlemmar i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Det har varit en blöt höst!

Säkerställ att inte något dagvatten går ner i ditt kommunala avlopp!!!

Från att tidigare ha betalat för samma avloppsvolym som vi fått volym levererat vatten från Vara Kommun är det från den 1 november 2019 en annan avräkningsrutin.

Vi betalar nu vattnet separat med det antal kubikmeter som levererats av kommunen. Avloppet mäts nu separat och vi betalar då för levererad volym till kommunen.

Logiskt sett bör detta innebära att volymen avlopp är mindre än volymen levererat vatten då en viss mindre förbrukning inte hamnar i avloppet.

Vid mätning efter den första månaden visar dock att avloppsvolymen överstiger den levererade vattenvolymen.

Vi misstänker därför att det kommer in dagvatten i det kommunala avloppet. Detta kan bero på ledning mellan hus och pumpbrunn inte är helt tät eller att något dagvattenavlopp är anslutet.

Vi ber er alla säkerställa att det inte finns någon risk hos er att dagvatten kommer in i ledningen som är kopplad till pumpbrunnen. Om ni misstänker det ber vi er åtgärda detta omgående.

Om dagvatten kommer in i systemet medför det att vi får betala för en högre volym till kommunen. Detta är onödiga kostnader som direkt drabbar oss alla. Dessutom utsätts er pump för extra påfrestning vilket kan orsaka förslitning och förtida utbyte som direkt drabbar er.

Vi vill samtidigt önska alla en fin jul

Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Styrelsen