Aktuellt läge 2014-08-15

Grävningen är nu slutförd av ledningsnätet till våra 173 medlemmar. Det som kvarstår är nedgrävning och uppstart av några pumpbrunnar och en tryckhöjningsstation. Tyvärr blev en pumpbrunn stulen vid Skatofta natten 11-12 augusti. Ersättningsbrunn är beställd och vi hoppas att detta inte ska försena projektet.

Parallellt med detta arbete kommer provtryckning av hela systemet att ske. Den totala ledningslängden är ca 73 km, så provtryckningen är också ett betydande arbete.

VIKTIGT!!!!!!!!!!!  Påkoppling mot föreningsnätet får inte ske förrän provtryckningen är klar och vi meddelar att så kan ske. Eventuella merkostnader åsamkade av att påkoppling skett innan provtryckningen gjorts kommer att debitera respektive fastighetsägare.

Ni som behöver pumppaket för er installation på tomten, använd pumpbeställningsrutinen på hemsidan.

I nuläget ser vi som helt realistiskt att vi kan vara klara för idrifttagande av systemet i slutet september/ oktober.

Följ vår hemsida där vi publicerar aktuell information

Debitering av avgift i september

Färdigtidpunkten närmar sig och under hösten kommer vi in i ett driftskede.

Vi kommer då att i enlighet med beslut på föreningsstämman i juni 2014 att starta debiteringen under september månad.

Det innebär att du i början av september kommer att få en faktura som innefattar de fasta avgifterna:  ränta, amortering, administration och underhåll. Någon förbrukningsavgift utgår självfallet inte förrän respektive medlem kopplat upp sig mot föreningsnätet.

Ansökan om grödersättning senast 1 okt

Ansökan om grödersättning bör vara inlämnad senast den 1 oktober. Använd om möjligt blanketten som finns på hemsidan. Blanketter finns också hos styrelsen.

Vid större ersättningsanspråk eller då det rör kringområden som berörs bör foto bifogas ansökan och ev ytterligare kommentarer bör göras.

Vi kommer att gå igenom ansökningarna i en särskild grupp inom styrelsen.