Aktuellt läge 2014 09 26

Projektet går nu in i sin slutfas. Provtryckningen pågår fortfarande men beräknas vara klar under vecka 39. Det har gått  bra och endast några få läckage har dykt upp och åtgärdats.

De olika pumpbrunnarna finns nu också på plats och inkopplingen av dem har påbörjats och beräknas pågå någon vecka.

Idrifttagande av systemet får inte ske förrän vi ger klartecken till detta!!!!!!!!!!!!!!!

Däremot kan ni nu ansluta er avloppstank till avloppsservicen och vattenledningen till vattenservicen. Kranarna vid serviceventilerna får dock inte öppnas!!!!!!!!!!!!!!!! 

Under vecka 39 – 40 kommer ni att få den första månadsfakturan. Den innehåller då posterna för ränta, amortering, underhåll och administration.

Under oktober kommer den första fakturan med den rörliga vattenavgiften att vara inkluderad.

Av administrativa skäl kommer även de som har för avsikt att lösa in sin andel av krediten att få en faktura med amortering. Amorteringen kommer att räknas av från det totala belopp som skall inbetalas för andelen. Andelens slutliga värde kommer inte att kunna fastställas förrän alla
investeringskostnader betalats.

Efter det att vi gett klartecken för idrifttagande av systemet måste vi också få in uppgifter vilka som börjar använda det kommunala vattnet och avloppet samt en uppskattning av årsförbrukningen av vatten (startanmälan). Under första året då det inte finns någon historik kommer debitering att ske utifrån denna uppskattning.

Denna startanmälan kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.

Då hela systemet har tagits i drift är det angeläget att så många som möjligt ansluter sina respektive VA system så snart som möjligt. Detta för att säkerställa både kvalitet och driftsäkerhet i systemet. Låg anslutningsandel ger låga flöden av såväl vatten som avlopp.
På avloppssidan ökar då risken för sedimentering i ledningarna med risk för stopp som följd.

I nuläget har knappt  hälften av samfällighetens medlemmar hämtat ut pumppaketen.

Ni som behöver pumppaket för installation på er tomt, använd pumpbeställningsrutinen på hemsidan. Vi har i nuläget pumppaket för omedelbar leverans.

Följ vår hemsida för att hålla er uppdaterade om aktuell information