Vara kommun höjer VA-avgifterna från och med 1 januari 2023

Lägenhetsavgift höjs från 74,69kr/mån till 78,20kr/mån och byter namn till Bostadsenhetsavgift.

Vattenavgiften höjs från 8,50 kr/kbm till 9 kr/kbm

Avloppsavgiften höjs från 12,75kr/kbm till 13,50kr/kbm

Den sammanlagda Vatten och avlopp-avgiften höjs alltså från 21,25kr/kbm till 22,50kr/kbm

Föreningen kommer inom de närmsta månaderna att reglera detta på fakturan.

För mer information om prishöjningen: läs på Vara kommuns hemsida.

Det är viktigt att vi tänker på vad som spolas ner i avloppet.

Det lilla fett som finns när du har stekt falukorv till exempel rinner ned med varmvattnet när du diskar men så fort det kommer ned några meter så blir det kallt snabbt och då blir det stelt.

Optimalt är att torka stekpannan med papper, som kastas i soptunnan, efter att ha stekt med olja eller smör. De som har diskmaskin måste också se till att fettet är borta innan maskinen körs i gång.

Det här ska du inte slänga i avloppet

1. Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta i soporna eller lägg som jordförbättring i trädgården.

2. Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Varmt vatten hjälper bara en bit, men det stelnar förr eller senare.

3. Råa ägg. Äggkladd och varmvatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset. Kallt vatten hjälper en bit, men nästa omgång varmvatten kan få ägget att stelna längre ned.

4. Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar kan till slut bilda propp i röret.

5. Kaustiksoda. Om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp.

6. Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköljer av redskapen efter att ha använt dessa. Tvätta i en hink, låt stelna och lämna på återvinningscentralen.

7. Fler tips finns i listen till höger. Läs igenom det också.

Dagvatten läcker fortfarande in i avloppet.

Föreningen levererar mer avloppsvatten än inköpt vatten när det regnar. Det betyder att det finns inläckage av regnvatten i systemet. Troligen släpper avloppsledningen från huset till pumpbrunnen in dagvatten. Kolla och åtgärda ledningen om pumpen jobbar onormalt mycket. Föreningen betalar för allt avlopp- även regnvatten som kommer in i systemet.

Här får du några tips:

 • Kontrollera så du inte har cement/Höganäsrör innan pumpbrunn (Vatten tar sig in i skarvar)
 • Finns golvbrunn i garage-nerfart som kopplats till avloppet?
 • Finns tak-avvattning/dränering kopplad till avlopp, (kan förekomma i vissa fall)
 • Ett lätt sätt att kolla är att lägga en slang och låta rinna vatten på det ställe ni misstänker inflöde, öppna locket på pumpbrunnen, efter en stund kommer pumpen att starta och gå till/från.
 • Om pumpbrunnen står för lågt placerad kan ytvatten rinna in. (Åtgärd dränera bort ytvatten; alternativt kan förhöjningsdel köpas till brunn.)
 • Du kan själv kontrollera om ditt avlopp är onormalt högt genom att läsa av vattenmängd på vattenmätaren och pumpens gångtid. Prova med några olika avläsningsintervall gärna före och efter regn. Beräkna så här: Avläsning vatten2 – avläsning vatten1= Vattenmängd. Avläsning gångtidpump2 – avläsning gångtidpump1= Gångtimmar

Dela vattenmängden med gångtimmar, resultatet ska bli större än 2.

Information om avloppspumpen hittar du under fliken Så här sköter du din avloppspump

Information om vattenmätaren hittar du under fliken Så här fungerar din vattenmätare

INTE OK att vårt avlopp har blivit soptunna

Toaletten ska endast användas för kiss och bajs och toapapper.

Bland annat har detta kommit upp i våra pumpbrunnar.

Annat skräp äventyrar avloppet för alla medlemmar och kan orsaka totalstopp. Skräpet medför att både föreningens pumpar och din egen pump slits ut i förtid vilket medför extra kostnader både för dig och föreningen. En ny pump kostar omkring 35000 kronor. Ett enkelt och billigt sätt att förlänga pumpens livslängd är att ha en papperskorg för skräpet på toaletten. Då blir det enkelt att kasta skräpet i soptunnan där det hör hemma.

Dagvatten in i vårt avloppssystem, Historia, åtgärder och framtid

Vid anslutningen till Vara Kommun av föreningens VA nät fastställdes debiteringsprincipen att föreningen debiteras för samma avloppsmängd som erhållet vatten. Detta justerat med de medlemmar som använder vatten i drift där inte avlopp uppstår. Kommunens debitering grundades då på den vattenmängd som registrerades vid anslutningspunkter i Vara och Long.

I avtalet med kommunen framgick också att maximalt returnerat avlopp fick uppgå till 105 % av intagen vattenvolym.

Då det naturligt går bort en del vatten som inte blir avlopp diskuterades möjligheten att betala vatten och avlopp separat.

Under 2019 installerades en avloppsmätare vid anslutningspunkten vid Vara och från 2019-11- 01 infördes debiteringsmodellen med separat vatten respektive separat avlopp.

Vid den kraftiga nederbörd som var under främst under januari 2020 blev det överflöde i våra ansamlingsstationer vilket visade på att det kom in dagvatten/grundvatten i vårt avloppssystem. Det visade också avläsningen av vatten respektive avloppsmängden mot kommunen, där avloppsmängden vida överskred den vattenvolym vi tog in.

Vi gjorde då under första hälften av mars en kontroll på pumptiden på samtliga avloppspumpar på respektive fastighet. Detta för att få en indikation på där pumptiden varit väsentligt högre än det normvärde som kan anses acceptabelt.

Ett drygt 30-tal pumpar uppvisade ”onormala värden” och dessa fastighetsägare kontaktades och krav på åtgärd ställdes.

Många anläggningar är nu åtgärdade, men en del återstår och vi håller trycket upp på att få dem åtgärdade eller att det finns en förklaring till den höga pumptiden.

Vid månadsskiftet maj/juni gjordes en extra vattenavläsning samtidigt som aktuell pumptid på de aktuella pumparna registrerades och det gör det möjligt att följa upp om avloppsvolymen motsvarar vattenvolymen.

Vi ska också ha klart för oss att vid torr väderlek ger det inte så mycket externt inflöde, utan det är vid mycket regnande som det ger utfall. Det gör det lite mer komplicerat med uppföljningen.

Vi kommer att fortlöpande ha kontroll och uppföljning av detta till dess att berörda anläggningar är tillrättade och vi har ett normalt förhållande mellan vatten in och avlopp ut.

Det är respektive fastighetsägare som är ansvarig för att det inte kommer in externt vatten i vårt avloppssystem!! 

Då det dessutom ofta är grus, sand mm i detta förorsakar det onödigt slitage på såväl fastighetsägarens egen pump som på våra pumpar i samfälligheten

Dagvatten in i vårt avloppssystem

För att försöka komma tillrätta med det dagvatten som kommer in i vårt avloppsystem kommer vi i styrelsen att läsa av pumptid på samtliga avloppspumpar under vecka 10-12, den 2 till 22 mars.

Detta innebär att någon av oss kommer att besöka er och lyfta på brunnslocket och läsa av den aktuella pumptiden på displayen. Då avläsningen sker larmar pumpen ett kort tag. Detta återgår dock utan att något behöver åtgärdas.

Vi kommer inte att föravisera besöket på annat sätt än med denna skrivelse.

Är ni hemma vid avläsningen är det naturligtvis bra om ni kan vara med, men det är inget krav.

Har ni låst avloppsbrunnen är vi tacksamma om ni har den upplåst den aktuella tiden.

Vi jämför sedan den aktuella pumptiden med aktuell vattenförbrukning och kan då få en klar indikation på om det kommer in dagvatten i systemet.

Vi kommer att kontakta de som blir berörda.

De brister som finns måste då åtgärdas omgående.

Vi har i nuläget väsentliga kostnader för den extra avloppsmängd som vi levererar till Vara Kommun till följd av inflöde av dagvatten.

Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Styrelsen

AKUT MEDDELANDE

Det myckna regnandet på senare tid och inte minst sista dygnet har visat på att det finns ett stort inflöde av dagvatten/regnvatten i vårt system.

Detta innebär att mängden avloppsvatten ökar i våra pumpstationer så att pumparna går oavbrutet och att det dessutom bräddar över.

Utöver påfrestningar på pumparna innebär detta att vi också belastar avloppsanlägggningen i Vara med dagvatten vilket vi också får betala för. Detta drabbar alla medlemmar i samfälligheten.

Vi ber er omgående kolla er installation fram till pumpbrunnen på tomten så att det inte finns inflöde av vatten där. Eller står pumpbrunnen så att ytvatten rinner in i den?

Ett sätt att kontrollera om er avloppsmängd matchar det vatten ni tar in är att jämföra total vattenförbrukning på er vattenmätare med pumptiden på er avloppspump. Gör så här:

Läs av vattenmätaren, antal kbm. 

Läs av timmarna på pumpbrunnens display genom att trycka ner knappen på ovansidan. Då visas timmar i fönster vänster kant. OBS en decimal.

Dividera antalet kbm med antalet timmar. Det bör hamna i intervallet 2-3 kbm per pumptimme.

Är det förhållandet lägre än 2 tyder detta på att det pumpat mer vatten än vad som kommit via vattenmätaren. Detta i sin tur beror troligen på att dagvatten går in i systemet före pumpbrunnen.

Möjliga orsaker;

 • Gammal otät ledning från husets avlopp till pumpbrunn
 • Dagvatten påkopplat på ledning från hus till pumpbrunn
 • Läckage pga brott på ledningen från hus till pumpbrunn
 • Sättningar i marken som orsakar läckage in i systemet
 • Ytvatten rinner in i pumpbrunnen
 • Kan finnas ytterligare

Om ni misstänker oönskat inflöde kontakta gärna den entreprenör som gjorde er installation på tomten för att klarlägga vad som kan gått fel.

Det är viktigt att alla kontrollerar sina anläggningar så att vi har kontroll på vad vi skickar iväg till Kommunens avloppssystem.

Har ni frågetecken kan ni kontakta Sven-Åke Brink 0708 271847

Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Styrelsen

Här kan du läsa mer om hur du läser av

vattenmätaren

avloppspumpens drifttid se bilden på apparatlådan i slutet av broschyren