Eget vatten

För de fastigheter som avser att använda eget vatten men leverera avloppsvatten till samfälligheten gäller följande:

— Kommunen kräver att kommunens vattenmätare ska installeras. För denna debiteras en årlig mätaravgift av kommunen. För 2014 uppgår denna mätaravgift till 1360 kr. Detta är 60 % av gällande taxa enligt kommunens VA taxa  för mätaravgift som är totalt 2266 kr.

— Fastighetsägare med eget vatten betalar ej fastighetsavgift för vatten. För 2014 uppgår fastighetsavgiften till 342 kr. Detta är 40 % av gällande taxa enligt kommunens VA taxa för fastighetsavgift som är totalt 854 kr.

Förbrukad vattenmängd ska årligen redovisas såväl till samfälligheten som till kommunen.

Dessa regler är fastställda av Vara Kommun i dess VA taxa för 2014.Taxan beslutas årligen och kan därmed ändras.

Kostnad per m3 vatten är ca 9:-  kr.  Vid en årlig förbrukning av 100 m3  blir besparingen i egen vattenkostnad mindre än de tillkommande kostnaderna i form av årlig mätaravgift reducerad med den lägre fastighetsavgiften.

Fastighetsägare som ska använda eget vatten måste anmäla detta till samfälligheten senast i samband med inköp av pumppaketet.

 

Lägesrapport 2014-06-16

Vatten och avlopp

Grävningen går nu in i sitt slutskede. Det ena grävlaget är utefter 47:an  och beräknas bli klara före midsommar med den sträckningen. Det andra grävlaget är vid de sista fastigheterna vid Dönstorp upp mot E20 och blir också klara under midsommarveckan.

Det som sedan återstår är området norr om Lidan, Törestorp, Töredal m fl. Detta startar upp efter midsommar och bedöms ta ca 2 veckor. Därefter har vi ett par fastigheter som är omgivna med berg som vi ska fram till och i o m detta är ledningsgrävningen avslutad. Därefter vidtar en del nedgrävningar av pumpbrunnar samt provtryckning innan påkoppling kan ske. Det ligger ju naturligtvis också en semester under dennas tiden. Som nämnts tidigare beräknar vi att påkoppling ska kunna ske i september/oktober om allt går enligt plan.