Dagvatten in i vårt avloppssystem, Historia, åtgärder och framtid

Vid anslutningen till Vara Kommun av föreningens VA nät fastställdes debiteringsprincipen att föreningen debiteras för samma avloppsmängd som erhållet vatten. Detta justerat med de medlemmar som använder vatten i drift där inte avlopp uppstår. Kommunens debitering grundades då på den vattenmängd som registrerades vid anslutningspunkter i Vara och Long.

I avtalet med kommunen framgick också att maximalt returnerat avlopp fick uppgå till 105 % av intagen vattenvolym.

Då det naturligt går bort en del vatten som inte blir avlopp diskuterades möjligheten att betala vatten och avlopp separat.

Under 2019 installerades en avloppsmätare vid anslutningspunkten vid Vara och från 2019-11- 01 infördes debiteringsmodellen med separat vatten respektive separat avlopp.

Vid den kraftiga nederbörd som var under främst under januari 2020 blev det överflöde i våra ansamlingsstationer vilket visade på att det kom in dagvatten/grundvatten i vårt avloppssystem. Det visade också avläsningen av vatten respektive avloppsmängden mot kommunen, där avloppsmängden vida överskred den vattenvolym vi tog in.

Vi gjorde då under första hälften av mars en kontroll på pumptiden på samtliga avloppspumpar på respektive fastighet. Detta för att få en indikation på där pumptiden varit väsentligt högre än det normvärde som kan anses acceptabelt.

Ett drygt 30-tal pumpar uppvisade ”onormala värden” och dessa fastighetsägare kontaktades och krav på åtgärd ställdes.

Många anläggningar är nu åtgärdade, men en del återstår och vi håller trycket upp på att få dem åtgärdade eller att det finns en förklaring till den höga pumptiden.

Vid månadsskiftet maj/juni gjordes en extra vattenavläsning samtidigt som aktuell pumptid på de aktuella pumparna registrerades och det gör det möjligt att följa upp om avloppsvolymen motsvarar vattenvolymen.

Vi ska också ha klart för oss att vid torr väderlek ger det inte så mycket externt inflöde, utan det är vid mycket regnande som det ger utfall. Det gör det lite mer komplicerat med uppföljningen.

Vi kommer att fortlöpande ha kontroll och uppföljning av detta till dess att berörda anläggningar är tillrättade och vi har ett normalt förhållande mellan vatten in och avlopp ut.

Det är respektive fastighetsägare som är ansvarig för att det inte kommer in externt vatten i vårt avloppssystem!! 

Då det dessutom ofta är grus, sand mm i detta förorsakar det onödigt slitage på såväl fastighetsägarens egen pump som på våra pumpar i samfälligheten