Ny anslutning till samfällighetens anläggning

Kontakta föreningen om möjlighet att ansluta till Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

 

Rutin vid inkoppling av ny anslutning till samfällighetens anläggning.

  1. Grundprincipen är att en ny anslutning står för de direkta kostnader som uppstår för grävning, slang, ventiler och anslutning från samfällighetens befintliga nät fram till aktuell fastighets tomtgräns. Det tillkommande ledningsnätet fram till tomtgräns ägs och förvaltas av samfälligheten.
  2. Kostnader för inmätning, Lantmäteri och administration.

De preliminära beloppen för detta betalas till samfälligheten vid ansökan om anslutning och innan arbetet påbörjas. Detta, förutom Lantmäterikostnaderna, slutregleras innan ansökan inskickas till Lantmäteriet. Lantmäterikostnaderna slutregleras då registrering skett.

  1. Den totala investeringen, 145 000 kr per anslutning ska också påföras den nya anslutningen. Detta fördelar sej så att hittills gjorda amorteringar, reducerat med 5 000:- för ventiler som ingår i punkt 1 ovan, betalas i samband med ansökan om anslutning, medan resterande belopp som finansierats med lån betalas i den fasta månadsavgift som betalas till samfälligheten.

Samtliga kostnader är knutna till respektive fastighet och vid varje tillfälle lagfaren ägare.

Till detta kommer följande som betalas av ägaren direkt;

— Brunn/pumppaket inklusive vattenmätare från Skandinavisk Kommunalteknik. Detta ska vara av samfälligheten specificerad typ/modell och order till Skandinavisk Kommunalteknik sker via samfälligheten.

— Grävning och installation på den egna tomten ombesörjes också av ägaren.

 

Dessutom ska följande dokument undertecknas innan arbetet påbörjas;

— ”Ansökan och överenskommelse om inrättande av gemensamhetsanläggning”

— ”Överenskommelse i samband med ansökan om inträde i gemensamhetsanläggningen ga:5”

— Lantmäteriets aktbilaga ”Överenskommelse, enligt 43§  AL, om andel i gemensamhetsanläggning”

 

 

 

 

 

2018 09 14

 

Loading