Dagvatten in i vårt avloppssystem, Historia, åtgärder och framtid

Vid anslutningen till Vara Kommun av föreningens VA nät fastställdes debiteringsprincipen att föreningen debiteras för samma avloppsmängd som erhållet vatten. Detta justerat med de medlemmar som använder vatten i drift där inte avlopp uppstår. Kommunens debitering grundades då på den vattenmängd som registrerades vid anslutningspunkter i Vara och Long.

I avtalet med kommunen framgick också att maximalt returnerat avlopp fick uppgå till 105 % av intagen vattenvolym.

Då det naturligt går bort en del vatten som inte blir avlopp diskuterades möjligheten att betala vatten och avlopp separat.

Under 2019 installerades en avloppsmätare vid anslutningspunkten vid Vara och från 2019-11- 01 infördes debiteringsmodellen med separat vatten respektive separat avlopp.

Vid den kraftiga nederbörd som var under främst under januari 2020 blev det överflöde i våra ansamlingsstationer vilket visade på att det kom in dagvatten/grundvatten i vårt avloppssystem. Det visade också avläsningen av vatten respektive avloppsmängden mot kommunen, där avloppsmängden vida överskred den vattenvolym vi tog in.

Vi gjorde då under första hälften av mars en kontroll på pumptiden på samtliga avloppspumpar på respektive fastighet. Detta för att få en indikation på där pumptiden varit väsentligt högre än det normvärde som kan anses acceptabelt.

Ett drygt 30-tal pumpar uppvisade ”onormala värden” och dessa fastighetsägare kontaktades och krav på åtgärd ställdes.

Många anläggningar är nu åtgärdade, men en del återstår och vi håller trycket upp på att få dem åtgärdade eller att det finns en förklaring till den höga pumptiden.

Vid månadsskiftet maj/juni gjordes en extra vattenavläsning samtidigt som aktuell pumptid på de aktuella pumparna registrerades och det gör det möjligt att följa upp om avloppsvolymen motsvarar vattenvolymen.

Vi ska också ha klart för oss att vid torr väderlek ger det inte så mycket externt inflöde, utan det är vid mycket regnande som det ger utfall. Det gör det lite mer komplicerat med uppföljningen.

Vi kommer att fortlöpande ha kontroll och uppföljning av detta till dess att berörda anläggningar är tillrättade och vi har ett normalt förhållande mellan vatten in och avlopp ut.

Det är respektive fastighetsägare som är ansvarig för att det inte kommer in externt vatten i vårt avloppssystem!! 

Då det dessutom ofta är grus, sand mm i detta förorsakar det onödigt slitage på såväl fastighetsägarens egen pump som på våra pumpar i samfälligheten

Dagvatten in i vårt avloppssystem

För att försöka komma tillrätta med det dagvatten som kommer in i vårt avloppsystem kommer vi i styrelsen att läsa av pumptid på samtliga avloppspumpar under vecka 10-12, den 2 till 22 mars.

Detta innebär att någon av oss kommer att besöka er och lyfta på brunnslocket och läsa av den aktuella pumptiden på displayen. Då avläsningen sker larmar pumpen ett kort tag. Detta återgår dock utan att något behöver åtgärdas.

Vi kommer inte att föravisera besöket på annat sätt än med denna skrivelse.

Är ni hemma vid avläsningen är det naturligtvis bra om ni kan vara med, men det är inget krav.

Har ni låst avloppsbrunnen är vi tacksamma om ni har den upplåst den aktuella tiden.

Vi jämför sedan den aktuella pumptiden med aktuell vattenförbrukning och kan då få en klar indikation på om det kommer in dagvatten i systemet.

Vi kommer att kontakta de som blir berörda.

De brister som finns måste då åtgärdas omgående.

Vi har i nuläget väsentliga kostnader för den extra avloppsmängd som vi levererar till Vara Kommun till följd av inflöde av dagvatten.

Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Styrelsen

AKUT MEDDELANDE

Det myckna regnandet på senare tid och inte minst sista dygnet har visat på att det finns ett stort inflöde av dagvatten/regnvatten i vårt system.

Detta innebär att mängden avloppsvatten ökar i våra pumpstationer så att pumparna går oavbrutet och att det dessutom bräddar över.

Utöver påfrestningar på pumparna innebär detta att vi också belastar avloppsanlägggningen i Vara med dagvatten vilket vi också får betala för. Detta drabbar alla medlemmar i samfälligheten.

Vi ber er omgående kolla er installation fram till pumpbrunnen på tomten så att det inte finns inflöde av vatten där. Eller står pumpbrunnen så att ytvatten rinner in i den?

Ett sätt att kontrollera om er avloppsmängd matchar det vatten ni tar in är att jämföra total vattenförbrukning på er vattenmätare med pumptiden på er avloppspump. Gör så här:

Läs av vattenmätaren, antal kbm. 

Läs av timmarna på pumpbrunnens display genom att trycka ner knappen på ovansidan. Då visas timmar i fönster vänster kant. OBS en decimal.

Dividera antalet kbm med antalet timmar. Det bör hamna i intervallet 2-3 kbm per pumptimme.

Är det förhållandet lägre än 2 tyder detta på att det pumpat mer vatten än vad som kommit via vattenmätaren. Detta i sin tur beror troligen på att dagvatten går in i systemet före pumpbrunnen.

Möjliga orsaker;

  • Gammal otät ledning från husets avlopp till pumpbrunn
  • Dagvatten påkopplat på ledning från hus till pumpbrunn
  • Läckage pga brott på ledningen från hus till pumpbrunn
  • Sättningar i marken som orsakar läckage in i systemet
  • Ytvatten rinner in i pumpbrunnen
  • Kan finnas ytterligare

Om ni misstänker oönskat inflöde kontakta gärna den entreprenör som gjorde er installation på tomten för att klarlägga vad som kan gått fel.

Det är viktigt att alla kontrollerar sina anläggningar så att vi har kontroll på vad vi skickar iväg till Kommunens avloppssystem.

Har ni frågetecken kan ni kontakta Sven-Åke Brink 0708 271847

Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Styrelsen

Här kan du läsa mer om hur du läser av

vattenmätaren

avloppspumpens drifttid se bilden på apparatlådan i slutet av broschyren

Dagvatten

Till alla medlemmar i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Det har varit en blöt höst!

Säkerställ att inte något dagvatten går ner i ditt kommunala avlopp!!!

Från att tidigare ha betalat för samma avloppsvolym som vi fått volym levererat vatten från Vara Kommun är det från den 1 november 2019 en annan avräkningsrutin.

Vi betalar nu vattnet separat med det antal kubikmeter som levererats av kommunen. Avloppet mäts nu separat och vi betalar då för levererad volym till kommunen.

Logiskt sett bör detta innebära att volymen avlopp är mindre än volymen levererat vatten då en viss mindre förbrukning inte hamnar i avloppet.

Vid mätning efter den första månaden visar dock att avloppsvolymen överstiger den levererade vattenvolymen.

Vi misstänker därför att det kommer in dagvatten i det kommunala avloppet. Detta kan bero på ledning mellan hus och pumpbrunn inte är helt tät eller att något dagvattenavlopp är anslutet.

Vi ber er alla säkerställa att det inte finns någon risk hos er att dagvatten kommer in i ledningen som är kopplad till pumpbrunnen. Om ni misstänker det ber vi er åtgärda detta omgående.

Om dagvatten kommer in i systemet medför det att vi får betala för en högre volym till kommunen. Detta är onödiga kostnader som direkt drabbar oss alla. Dessutom utsätts er pump för extra påfrestning vilket kan orsaka förslitning och förtida utbyte som direkt drabbar er.

Vi vill samtidigt önska alla en fin jul

Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Styrelsen

Ny redovisningsbyrå

Föreningen har ny redovisningsbyrå från 1 juli 2018: Wilhelmssons redovisningsbyrå.

För er som får faktura via e-post så kommer nästa faktura från wilhelmsson@telia.com.

Ett stort tack till Anette på Sagesse för de gångna åren!

Stämning Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Resultat av den stämning som riktats mot Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening av Kerstin Baldwin Sterner och som behandlades vid Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2017 10 04.

De ursprungliga yrkandena att undanröja samfällighetens beslut gällande drift- och underhållskostnaderna för medlemmarna , alternativt att upphäva nuvarande samfällighet drogs tillbaka av kärandes ombud Anton Sterner och Ingvar Johansson.

Rättens ordförande, rådman Ulf Klerfalk, visade också på  Lantmäteriprotokollet  där gällande fördelningsprincip förklaras och därmed är fastställd att gälla.

Ett förändrat yrkande togs då upp av käranden som menade att Debiteringslängden inte följde uppsatta krav.

Sven-Åke Brink, som företrädde samfälligheten tillsammans med Mathias Ryngefors och Margareta Henricsson, redogjorde då för formen för Debiteringslängden vilket överensstämmer med de krav som finns. Vidare redogjordes för rutinen vid föreningsstämman och att Debiteringslängden legat framme och också signerats av justeringsmännen.

Rättens ordförande inleder förlikningsdiskussioner med parterna var för sig varefter Anton Sterner meddelar att Kerstin Baldwin Sterner återkallar sin talan samt begär att målet avskrivs från vidare handläggning. Sven-Åke Brink uppger att samfällighetsföreningen inte har något att erinra därav.

Slutligt beslut:

Mark- och miljödomstolen skriver av målet från vidare handläggning

Vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader

Beslut kan överklagas senast 24 oktober 2017.

Något överklagande har inte skett.

Den fastställda fördelningsprincipen är därmed legalt prövad och styrelsen tackar för det massiva stöd som vi fått i vår strävan att följa och verkställa de beslut som gjorts under projektets gång.

Vår förhoppning är därmed att denna fråga är utagerad i framtida föreningsstämmor.

 

Styrelsen Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Vattenläckage

Det verkar tyvärr som att det finns något läckage i vårt vattensystem.

Antalet kubikmeter vatten vi köper från Vara Kommun är högre än den samlade förbrukning som vi uppmäter på era mätare.

Om det är i föreningens nät eller det som finns på respektive tomt mellan anslutning och vattenmätare är inte möjligt att se. Föreningens nät provtrycktes ju dock före idrifttagande utan några uppmätta läckage.

Vi ber er därför vara extra observanta ifall ni upplevt att det är blött på platser där det inte bör eller brukar vara blött.

Meddela detta i så fall till någon i styrelsen eller kontakta Sven-Åke Brink 0708 271847.